Skip to content

Spindelmutternokkel

1. Oppfinnelsens omrade.

Foreliggende oppfinnelse vedrorer skiftenokler, og n rmere bestemt en skiftenokkelstopp for multipoint-boks-ende og open-end skiftenokkel. Skruenokkelstoppet er en tynn sirkul r plate festet til enden av skiftenokkelen for a forhindre at skiftenokkelen glir av festet og for a lette lokalisering, justering og posisjonering av boksendelen eller apningen av skiftenokkelen pa bolthodet eller mutteren av et festemiddel som er strammet eller losnet.

2. Beskrivelse av tilhorende art.

Skiftenokler generelt er velkjent innen teknikken for a stramme eller losne festemidler som ofte ligger i rart og vanskelig a se steder. Et problem med eksisterende skiftenokler er at posisjonering og oppbevaring av boks-enden eller apningsnokkelen pa et festemiddel kan v re relativt vanskelig, spesielt nar skiftenokkelen brukes til a plassere boksenden eller apningen pa en mutter av Festemiddel pa begrensede steder hvor festeelementet ikke er lett a se nar brukeren forsoker a stramme eller losne mutteren.

Et ytterligere problem er at nar bolthodet losnes fra arbeidsstykket eller mutteren er avansert langs den gjengede bolteskinnen, kan skruens hode glide av bolthodet eller mutteren, noe som noen ganger forarsaker at brukeren hud eller blaser knoklene pa arbeidsstykket. Under alle omstendigheter ma brukeren plassere boksenden eller den apne enden av skiftenokkelen pa festeanordningen nar dette skjer.

I et forsok pa a overvinne disse manglene har det v rt mange forsok pa a skaffe en skiftenokkelstruktur som forhindrer skiftenokkelhodet fra a glide av eller forbi festeanordningen med pafolgende risiko for personskade pa knuter og hender og / eller skade pa bade skruenokkel og festeanordning , samt forbruket av nodvendig tid ved a sette posisjonen pa festeanordningen igjen ved bruk av skiftenokkelen.

For eksempel beskriver US patent nr. Nr. 2.697.371, utstedt 21. desember 1954 til Bowman, U.S. Pat. Nr. 1.635.102, utstedt 5. juli 1927 til Watson, US-patent nr. 4.406.188, utstedt 27. september 1983 til Mills og U.S. Pat. 4,787,273, utstedt 29. november 1988 til Griffith, beskriver alle et glidende element festet til skiften pa skiftenokkelen som glides frem og tilbake for a gripe inn i bolt og mutter av festeanordningen. Dette arrangementet er tungvint, tidkrevende og ikke egnet for bruk med skiftenokler som har en ikke-uniform skinne. Disse enhetene er ikke kostnadseffektive, og skyveelementet kan lett bli skadet og blir ubrukelig etter gjentatt bruk.

US patent nr. Nr. 5 983 758, utstedt 16. november 1999 til Tanner, beskriver en integrert stopper som er lokalisert i alternerende trekantede omrader langs omkretsen i gripdelen av en sokkel n r skulderen for a forhindre glid av skiftenokkelen forbi festeanordningen.

US patent nr. Nr. 3 731 722, utstedt 8. mai 1973 til Carr, beskriver bruken av en justerbar magnetisert ringelett med en radial splitt innsatt i boringen av et skiftenokkelgrepelement og / eller bruk av en boyelig H-formet strimmel for a holde ringet pa toppen av boksen-enden av en skiftenokkel.

US patent nr. Nr. 2.751.802, utstedt 26. juni 1956 til Reuillard, beskriver en svingbar metallstrimmel festet til en hylsehode for friksjon a holde hylsen mot mutteren.

US patent nr. Nr. 4.058.032, utstedt 15. november 1977 til Jacks, beskriver en apen nokkelnokkel forsynt med en fj rende innsatsinnretning, slik som en fj rklemklemme, innsatt i kjeften for friksjonskontakt av mutteren av et festemiddel.

Ingen av de ovennevnte oppfinnelser og patenter, tatt enten enkeltvis eller i kombinasjon, er sett a beskrive foreliggende oppfinnelse som pastatt. Saledes er en nokkelstopplosning av de nevnte problemer onskelig.

SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN.

Skruenokkelstoppet er et vedlegg for skiftenokler som hjelpemidler til a tilpasse skiftenokkelen over et festemiddel og holder ogsa skiftenokkelen i inngrepsposisjonen pa en bolt eller mutter, og derved kraftig tilrettelegge og fremskynde stramming eller fjerning av mutteren. Skruenokkelstoppet er en stiv plate eller sirkelplate som er tilpasset festet til enden av skiftenokkelen. Platen har et hull som er definert gjennom midten av disken dimensjonert slik at skaftet pa en bolt kan passere gjennom hullet. Platen er plassert pa den ene siden av kjeftene pa en apen endebryter eller pa den ene siden av kasseenden eller sperren, slik at skiftenokkelenden kan monteres over et bolthode eller en mutter, men platen stopper boltens hode eller mutter fra a passere helt gjennom kjevene, boksenden eller sperren.

Nar det brukes til a feste en mutter pa en stang eller en skaft pa en bolt, holder det sirkul re hullet skruenokkelenden plassert over skaftet. Skruenokkelstoppet kan magnetiseres for a holde skiftenokkelen stoppet positivt innfestet med festeanordningen.

I en annen utforelsesform kan nokkelstoppet omfatte en tynn plate med en U-formet spalte som er definert deri, som er festet til en apen endenokkel. Platen kan v re festet til nokkelen pa skiftenokkelen, eller platen kan v re laget av magnetisk materiale for avtagbart festemiddel til kjeftene pa skiftenokkelen. Platen er festet til enden av skiftenokkelen med det U-formede sporet i samsvar med de U-formede kjevene, men innsnevrer apningen som er definert av kjevene pa den ene siden av skiftenokkelen, slik at kjeftene griper inn i festeanordningen, men Skiftenokkel hindres fra a skyve nedover fra festet ved platen. Spalten er dimensjonert slik at skaftet til en bolt eller stift er glidbar inn i sporet, men mutteren eller hodet pa bolten er ikke. Platen kan v re sirkul r eller U-formet. I en kombinationsnokkel kan en skiveformet skiftenokkelstopp med den sirkul re apningen som er definert deri, festes til boksenenden, og en plate med den U-formede spalten som er definert deri, kan festes til den apne ende.

Folgelig er det et hovedformal med oppfinnelsen a lette paspenningen og fjerningen av mutrene fra et festemiddel som er lokalisert i et begrenset omrade, hvilket ikke lett kan ses ved a tilveiebringe et nokkelstopp med en sirkelplate med et midthull definert deri over den ene siden av skiftenoyslutten, slik at platen kan glide over den eksponerte delen av en tapp eller bolteskinne.

Det er et annet formal med oppfinnelsen a tilveiebringe et skiftenokkelstopp med magnetisk egenskap for a holde mutteren eller bolthodet i sokkelgrepet ved positiv inngrep.

Det er et annet formal med oppfinnelsen a forhindre at en skiftenokkel glir av et bolthode, mutter eller annet festemiddel ved a gi et skiftenokkelstopp som forhindrer festeanordningen fra a passere helt gjennom enden av skiftenokkelen.

Enda et annet formal med oppfinnelsen er a tilveiebringe en skiftenokkelstopp for en apen endenokkel som en tynn plate festet til kjeftene til den apne endenokkel, idet platen har en U-formet spalte i dette som tillater en bolts eller stangs skaft a glide i sporet, men forhindrer skruenes skruer fra a glide nedover og av et festemiddel eller bolthod som er festet til skaftet eller studen.

Det er et formal med oppfinnelsen a tilveiebringe forbedrede elementer og arrangementer derav for de beskrevne formal som er rimelige, palitelige og fullt effektive for a oppna sine tiltenkte formal.

Disse og andre formal med foreliggende oppfinnelse vil bli tydeligvis ved ytterligere gjennomgang av folgende beskrivelse og tegninger.

KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE.

FIG. 1 er et miljomessig perspektivisk perspektiv av et skiftenokkelstopp ifolge foreliggende oppfinnelse.

FIG. 2 er et sideriss av en dobbel boks-endenokkel med et skiftenokkelstopp ifolge foreliggende oppfinnelse festet i hver ende.

FIG. 3 er et planriss av en dobbel boks-endenokkel med et nokkelstopp festet i hver ende, den ene enden med en kantet kantplate og den andre enden med en glatt kantplate.

FIG. 4 er et planriss av en kombinationsnokkel med et skiftenokkelstopp ifolge foreliggende oppfinnelse festet i hver ende.

FIG. 5 er et sideriss av kombinationsnokkelen pa fig. 4.

FIG. 6 er et perspektivriss av en skiftenokkel utstyrt med et skiftenokkelstopp ifolge en andre utforelsesform av foreliggende oppfinnelse.

FIG. 7A er et sideriss av den andre utforelsen av et skiftenokkelstopp ifolge foreliggende oppfinnelse for festing til en boksendokkelnokkel.

FIG. 7B er et perspektivriss av den andre utforelsesform av et skiftenokkelstopp ifolge foreliggende oppfinnelse for festing til en apen endenokkel.

FIG. 8 er et planriss av en kombinasjonsnokkel som har en skiftenokkelstopp ifolge den andre utforelsesform av den foreliggende oppfinnelse festet ved hver ende av skiftenokkelen.

FIG. 9 er et sideriss av kombinasjonsnokkelen vist pa fig. 8.

Lignende referanse tegn angir tilhorende funksjoner konsekvent gjennom de vedlagte tegningene.

DETALJERT BESKRIVELSE AV DE FORETRUKTE UTFORELSESFORMER.

Foreliggende oppfinnelse er et skiftenokkelstopp, betegnet som 10 pa tegningene, som vist pa fig. 1-5. Skiftenokkelstopp 10 omfatter en sirkelplate 20 som har et sentralt hull 22. Storrelsen pa det sentrale hullet 22 er litt storre enn storrelsen pa bolteskinnen eller studen 18 som en mutter strammes eller losnes pa. Skruenokkelstopp 10 kan v re metallisk eller ikke-metallisk, og er dannet av et tynt, stivt ark av materiale. Det sentrale hullet 22 passer godt over bolten 18 og hjelper til med a tilpasse, lokalisere og gripe inn med skiftenokkelgrepet 14 eller 26 over festemutterens 16 mutter som losnes eller strammes, som vist pa fig. 1 .

FIG. 1 er et perspektivriss av oppfinnelsen, som viser de generelle trekk ved oppfinnelsen. Skiftenokkelen 12 har en boksende forsynt med et skiftenokkelstopp 10 omfattende en plate 20 festet pa den ene side av hodet. Platen 20 har et sentralt hull 22 med en diameter som er litt storre enn diameteren til skaftet 18 pa skaftet. Diameteren av platen 20 er storre enn diameteren av boksenden 14, men mindre enn den utvendige dimensjonen av boksenden av skiftenokkelen. Platen 20 kan festes til skiftenokkelen 12 ved sveising eller kjemisk klebemiddel.

FIG. 2 viser et sideriss av en dobbel boks-nokkelnokkel 12 med nokkelstopp 10. Platen 20 av skiftenokkelstoppet 10 er festet pa den ene siden av skiftenokkelhodet, for ikke a forstyrre driften av skiftenokkelen.

FIG. 3 viser et planriss av en dobbel boks-endenokkel 12 som har nokkelstopper 10 festet ved hver boksende. To utforelser av skruenokkelstopp 10 er vist. Ett nokkelstopp 10 er vist med en plate 20 med serrated kant 28 og den andre nokkelstopp 10 er vist med en plate 20 med glatt kant 30. Utvendig diameter av platen 20 er storre enn den indre diameter av boksenden 14, men mindre enn den utvendige dimensjonen av boksenden 14. Platen 20 er forsynt med et sentralt hull 22 som har en diameter som er litt storre enn diameteren til skaftet pa en bolt som er dimensjonert for a motta en mutter som skruenoyshodet er utformet for a feste. Sentralhullet 22 er justert slik at hullet 22 er koaksialt med senternokkelen pa nokkelhodet.

FIG. 4 viser et planriss av en kombinationsnokkel 24 som har en apen ende 26 i den ene enden med en plate 21 av nokkelstopp 10 festet til denne og en boksende 14 i den andre enden med en plate 20 av nokkelstopp 10 festet til denne . Platen 20 ved boksenden 14 er som beskrevet ovenfor, som er en sirkul r plate 20 forsynt med et sentralt hull 22 som har en diameter som er litt storre enn diameteren til skaftet pa en stift eller bolt pa hvilken en mutter losnes eller strammes. Platen 21 festet ved den apne enden 26 av skiftenokkelen 24 er imidlertid U-formet, med en spalte 23 definert deri som er smalere enn den U-formede apning dannet av kjeftene til den apne enden 26. Platen 21 kan v re sirkul r med den U-formede spalten som er definert deri, eller kan v re U-formet. Spalten 23 er bred nok til a tillate at en bolts eller stangs skaft glir til spalten 23, men er smalere enn den apne enden 26 pa skiftenokkelen 24, slik at skiftenokkelstoppet 10 forhindrer kjeftene til den apne enden 26 fra skyve nedover pa landene av en mutter eller bolthodet, slik at den apne enden 26 ikke glir av festeanordningen.

FIG. 5 viser et sideriss av kombinasjonsnokkelen 24 pa fig. 4. Sidevisningen viser tydelig at skiftenokkelstoppene bare er festet til den ene siden av skiftenokkelen 24.

I henhold til den forste utforelsesform av foreliggende oppfinnelse er skiftenokkelstoppet 10 permanent festet til skiftenokkelen ved en hvilken som helst konvensjonelt kjent fremgangsmate, innbefattet smiing, stoping, sveising, klebemiddelbinding med epoksy eller andre harpikser, etc. I en ratcheting-boks-endenokkel , kan nokkelstoppet 10 festes til nokkelhodet eller til sperrehjulet. Skruenokkelstoppet 10 kan v re laget av et magnetisert ferromagnetisk materiale, slik som stal, eller av et hardt, stivt plastmateriale som har magnetiserte partikler innebygd deri, eller skiftenokkelstoppet 10 kan ha et innlegg av magnetisert materiale innlagt mellom stoppet 10 og nokkelhodet. Platen 20 har en tykkelse fortrinnsvis i omradet "til " tykk.

FIG. 6 viser en annen utforelsesform av foreliggende oppfinnelse betegnet som 100. Skruenokkelstoppet 100 er magnetisk og vist avtagbart festet til boksenenden 14 av en skiftenokkel 12 i fig. 6. I en boksendokkelnokkel innbefatter nokkelstoppet 100 en toppplate 102 med serrerte kanter og en magnet 104 som er anbrakt mellom toppplaten 102 og en nedre tannplate 106: Toppplaten 102, magneten 104 og bunnplaten 106 er samlet seg sentralt og danner en endelos samling. Den ytre diameter av topplaten 102 er storre enn den ytre diameter av magneten 104; magnetens 104 ytterdiameter er litt storre enn diameteren av boksenden 14 ved gripekanten av skiftenokkelen 12; og den ytre diameter av den tannede bunnplate 106 er litt mindre enn boksenden 14 ved gripenden av skiftenokkelen 12 for avtagbart lasing inn i boksenden 14 av gripeenden av skiftenokkelen 12. Med henvisning til fig. 6 og 8 er endelaggregatet 100 forsynt med et sentralt hull 120 som har en diameter som er litt storre enn diameteren pa skaftet til en stang eller bolt 18 pa hvilken en mutter 16 losnes eller strammes. Den nedre tannplate 106 er omtrent "tykk og festbart festet til den ovre delen av boksenden 14 ved gripenden av skiftenokkelen 12. Merk, den nedre tannplate 106 er sirkul r for avtagbart a feste til en boksende av en skiftenokkel, eller er ovalformet for avtagbart a feste til en apen endenokkel.

FIG. 7A viser et oppriss av skruenoysstoppet 100, som viser topplaten 102, magneten 104 og bunnplaten 106 forbundet sammen.

FIG. 7B viser et avtakbart skiftenokkelstopp for en apen endebryter. Den avtagbare skiftenokkelstopp for en apen endenokkel er en tynn magentisk plate 121 som har en U-formet spalte 123 definert deri. Magnetplaten 121 er avtagbart festet til kjeftene til en apen endenokkel eller kombinasjonsnokkel med sporet 123 rettet inn med nokkelens kjever. Spalten 123 er smalere i bredden enn apningen som er definert av nokkelens kjever. Spalten 123 er bred nok til a glide over skaftet til en bolt eller stift, men bred nok til at den ikke glir over mutteren eller bolthodet til et festemiddel, slik at nokkelstoppet forhindrer den apne endenokkel a glide nedover og av festeanordningen.

FIG. 8 viser et planriss av en kombinationsnokkel 24 som har en apen gripende ende 26 i den ene enden og en lukket gripende ende 14 i den andre enden, med et nokkelstopp 100 festet til boksenenden 14 og den apne ende 26 henholdsvis ved magnetisk tiltrekning.

FIG. 9 viser et sideriss av kombinasjonsnokkelen 24 som har en apen gripende ende 26 ved den ene enden og en lukket gripende ende 14 i den andre enden med nokkelstoppet 100 festet til de respektive ender av skiftenokkelen 24.

I henhold til den andre utforelsesformen av den foreliggende oppfinnelse er skiftenokkelstoppet 100 en integrert enhet som er avtagbart festet til hver side av gripenden av en skiftenokkel for du bruker skiftenokkelen for a losne eller stramme en mutter, idet skiftenokkelstoppet 100 holdes i plassere ved magnetisme.

Det skal forstas at foreliggende oppfinnelse ikke er begrenset til de ovenfor beskrevne utforelsesformer, men omfatter alle utforelser innenfor rammen av de etterfolgende krav.


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!